+48 91 43 48 106

Inwestycja pod nazwą „Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie” realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Podpisana dnia 31.01.2012 r. umowa opiewa na kwotę dofinansowania 40 910 156,30 złotych, co stanowi 75% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu. Pozostała kwota na realizację inwestycji pochodzi z Dotacji Celowej Województwa Zachodniopomorskiego. Koszt całkowity inwestycji wynosi 67 139 675,39 złotych.

 

Opera na Zamku rozpoczęła przygotowania do realizacji inwestycji już w roku 2008 r. (koncepcja przebudowy, wstępne plany realizacji i finansowania). Ze względów ekonomicznych realizacja robót budowlanych została podzielona na 3 etapy. Roboty budowlane I etapu (wykonywane przez firmę INEKO Sp. z o.o.) rozpoczęły się 12-05-2011 r., a ich zakończenie zgodnie z umową planowane jest na jesień 2014 r. II i III etap robót budowlanych realizowany jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakończenie rzeczowe realizacji inwestycji planuje się na lato 2015 r.

W ramach realizacji inwestycji wykonany zostanie remont i przebudowa pomieszczeń użytkowanych przez Operę na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Rezultatem projektu będzie więc nowoczesna, wielofunkcyjna sala teatralna, z możliwością wykorzystania jej na spektakle, konferencje, koncerty wraz z odpowiednim zapleczem technicznym, kuluarami, foyer i częścią gastronomiczną dostępną dla pracowników i dla publiczności. Przebudowana i przystosowana akustycznie i funkcjonalnie zostanie też sala baletowa oraz sala kameralna, w której odbywać się będą mniejsze przedstawienia muzyczne. Zakres projektu przebudowy obejmuje południową cześć Skrzydła Wschodniego (kuluary dla publiczności, węzły sanitarne, komunikacja, hol szatniowy, hol kasowy, biuro obsługi widzów), część Skrzydła Zachodniego (administracja, garderoby, sale prób, pracownie, magazyn kostiumów), całe Skrzydło Południowe, gdzie w kubaturze objętej przebudową stworzona zostanie nowoczesna architektonicznie, funkcjonalna przestrzeń widowiskowa, umożliwiająca realizację widowisk muzycznych i dramatycznych o zróżnicowanej formie, wykorzystującej nowoczesne, efektowne rozwiązania z zakresu technologii teatralnej. Celem projektu jest także likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych i poprawa funkcjonalna komunikacji wewnętrznej widzów, poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego, poprawa warunków pracy personelu artystycznego i technicznego, racjonalizacja gospodarki wodnej i energetycznej, wyposażenie obiektu w nowoczesne systemy klimatyzacji i wentylacji wymuszonej, całkowita przebudowa aranżacji wnętrz, zmiana funkcji wybranych pomieszczeń, powiększenie ilości miejsc dla publiczności na widowni z 536 do 600 miejsc, w tym miejsca dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W związku z tym, że budynek podlegający przebudowie objęty jest ochroną Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach zaplanowanych prac nie przewiduje się ingerencji w jego zewnętrzny kształt, poza niezbędnymi pracami polegającymi na: uporządkowaniu istniejących instalacji dachowych, przebudowie konstrukcji dachu w Skrzydle Zachodnim i Południowym (wzmocnienie istniejącej konstrukcji), dobudowie kieszeni scenicznej w Skrzydle Południowym (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy) oraz rozbudowie kondygnacji piwnic pod Tarasem Zachodnim (zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy). Dostęp do zabytkowej komnaty na trzecim piętrze Wieży Więziennej, w której pracami konserwatorskimi objęta zostanie XVI-wieczna polichromia, w przyszłości będą miały zorganizowane grupy publiczności.

Szczegółowy zakres rzeczowy Przebudowy Opery na Zamku obejmuje:

 • przebudowę funkcjonalną i akustyczną sceny oraz orkiestronu,
 • przebudowę funkcjonalną i akustyczną widowni oraz zwiększenie jej pojemności,
 • dobudowę kieszeni scenicznej w elewacji południowej Skrzydła Południowego w formie wykusza (brak kieszeni scenicznej bardzo utrudnia pracę Teatru, komplikuje zmianę dekoracji w przerwach przedstawień, powoduje nieustanne zastawianie dróg ewakuacyjnych, uniemożliwia alternatywną drogę ewakuacji pracowników sceny w sytuacji zagrożenia),
 • całkowitą wymianę i rozbudowę instalacji i urządzeń z zakresu technologii teatru muzycznego (mechanika, akustyka i elektroakustyka oraz oświetlenie),
 • budowę dźwigu towarowego do transportu dekoracji i urządzeń z magazynu dekoracji w piwnicy Skrzydła Południowego lub z samochodu na scenę (brak tego urządzenia powoduje, że transport dekoracji dokonuje się w sposób prowizoryczny i zagrażający życiu i zdrowiu pracowników),
 • budowę dźwigu osobowo-towarowego w Skrzydle Zachodnim w celu usprawnienia transportu kostiumów i rekwizytów oraz materiałów do produkcji środków inscenizacji pomiędzy pracowniami i magazynami a garderobami, sceną i dziedzińcem,
 • budowę pochylni dla wózków pod krużgankiem Skrzydła Zachodniego do wejścia „H”,
 • wymianę dźwigu osobowego w Skrzydle Południowym na dźwig osobowo-towarowy, w tym powiększenie szybu, zmianę poziomu przystanku na scenie (ograniczenie wysokości podszybia), dodatkowy przystanek pośredni.
 • przebudowę funkcjonalną i akustyczną kuluarów II piętra w Skrzydle Wschodnim dla potrzeb spektakli kameralnych,
 • całkowitą przebudowę głównej klatki schodowej dla publiczności w łączniku przylegającym do Skrzydła Południowego oraz częściowo w Skrzydle Wschodnim, w celu ułatwienia komunikacji wewnętrznej publiczności oraz likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych,
 • przebudowę dróg ewakuacyjnych w Skrzydle Południowym, zapewnienie dodatkowej drogi ewakuacyjnej dla publiczności z balkonu widowni,
 • rozbudowę pomieszczeń sanitarnych dla publiczności w budynku (w tym dobudowę kubatury użytkowej pod tarasem wschodnim, wzmocnienie fundamentów budynku konstrukcja żelbetową) – na kondygnacjach nadziemnych brak odpowiedniej powierzchni, którą można przeznaczyć na ten cel, tymczasem ilość obecnie zainstalowanych w Operze urządzeń sanitarnych zaspokaja około 15 % potrzeb wynikających z normatywów budowlanych,
 • częściową zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia centralnej wentylatorni na poziomie -1 w Skrzydle Południowym,
 • przebudowę funkcjonalną i akustyczną sal prób wraz z garderobami i pomieszczeniami sanitarnymi w Skrzydle Południowym,
 • zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń pracowni malarsko-modelatorskiej w Skrzydle Południowym na salę wystawową, z dostępem zorganizowanych grup publiczności do zabytkowej komnaty na III piętrze Wieży Więziennej, w tym wykonanie prac konserwatorskich XVI wiecznej polichromii w tej komnacie,
 • remont Galerii Południowej, w tym poprawę komunikacji dla osób niepełnosprawnych (różnica poziomów) oraz rekonstrukcję historycznego stropu drewnianego,
 • rozbudowę sali prób orkiestry na II piętrze w Skrzydle Zachodnim, poprzez włączenie pomieszczeń wykorzystywanych przez pracownie krawieckie i inne,
 • wygospodarowanie i adaptację pomieszczeń na potrzeby pracowni krawieckich, szewskiej, malarsko-modelatorskiej, centralnej serwerowni (w Skrzydle Zachodnim),
 • całkowitą wymianę instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym instalacji sygnalizacji pożaru i sterowania urządzeniami,
 • wykonanie nowych instalacji okablowania strukturalnego dla potrzeb łączności wewnętrznej, sieci komputerowej, monitoringu bezpieczeństwa oraz telewizji przemysłowej,
 • wymianę wewnętrznych instalacji wodnych (cw., zw.) i kanalizacyjnych,
 • wybudowanie zbiornika podziemnego oraz instalacji do gromadzenia wody deszczowej w celu wykorzystania dla potrzeb sanitarnych oraz do celów instalacji p. poż. (sanitariaty dla publiczności w Skrzydle Wschodnim),
 • remont instalacji hydrantowych i tryskaczowych, w powiązaniu z remontem hydroforni ppoż. w Skrzydle Południowym i podziemnego zbiornika ppoż.,
 • remont hydroforni głównej w Skrzydle Zachodnim,
 • remont studni głębinowej i sieci pod dziedzińcem Skrzydła Menniczego, jako alternatywnego źródła zasilania w wodę do celów gospodarczych,
 • przebudowę instalacji centralnego ogrzewania,
 • budowę nowych instalacji i urządzeń wentylacji wymuszonej i klimatyzacji,
 • remont dachów wraz z instalacją odgromową i kominami,
 • wymianę stolarki okiennej,
 • wymianę stolarki drzwiowej,
 • nową aranżację wnętrz i pierwsze wyposażenie.

Cele projektu / uzasadnienie realizacji projektu: Opera na Zamku jest instytucją muzyczną o znaczeniu ponadregionalnym. Jej klientami są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego, przyległych gmin województwa pomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego oraz goście zagraniczni. Siedziba Opery w Zamku Książąt Pomorskich zrealizowana, jako kolejny etap odbudowy zabytku ze zniszczeń wojennych, oddana została do użytku w 1978 roku. Z powodu kryzysu ekonomicznego, budowa teatru w Zamku nie została jednak ukończona. W czasie 30 lat eksploatacji obiekt poddawany był w zasadzie jedynie bieżącej konserwacji, co spowodowało znaczne pogorszenie warunków ekonomiczno-eksploatacyjnych i bezpieczeństwa. W obecnym stanie budynek nie spełnia wielu wymogów normatywnych właściwych dla obiektów widowiskowych, jest przestarzały technologicznie, nieefektywny, energochłonny, nieestetyczny, uciążliwy w eksploatacji, zwłaszcza dla widzów niepełnosprawnych i pracowników. Zaprojektowana przebudowa zakłada nowe rozwiązania układów komunikacyjnych, przebudowę funkcjonalną wielu pomieszczeń, całkowitą przebudowę technologii obiektu widowiskowego, nową aranżację wnętrz, a także trzy zadania konserwatorskie: rekonstrukcję historycznego stropu drewnianego w Galerii Południowej, wykonanie prac konserwatorskich XVI – wiecznej polichromii w zabytkowej komnacie na III piętrze Wieży Więziennej oraz wkomponowanie i wyeksponowanie odsłoniętego muru tylnej ściany spichlerza pod tarasami skrzydła wschodniego, po wykonaniu, której unikatowy obiekt, dotychczas niedostępny dla publiczności, zostanie po przebudowie udostępniony dla grup zorganizowanych. Celem głównym przedmiotowego projektu jest przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie, dzięki czemu poprawie ulegnie jakość infrastruktury (kubaturowej) związanej z działalnością kulturalną w Szczecinie. Za sprawą realizacji projektu możliwe będzie również poszerzenie spectrum działań podejmowanych przez Operę na Zamku w Szczecinie, a co za tym idzie rozbudowa oferty kulturalnej miasta i regionu Pomorza Zachodniego.

Harmonogram realizacji projektu:

Lp. Nazwa zadania Termin rozpoczęcia Termin zakończenia
1 Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie – roboty budowlano – montażowe i elektroakustyka w zakresie robót budowlano – montażowych (I etap) 12/05/2011 15/09/2014
2 Przebudowa Opery na Zamku w Szczecinie (etap II i III) 05/2014 03/2015
3 Dostawa i montaż foteli na widownię III kw. 2014 IV kw. 2014
4 Technologia teatru muzycznego III kw. 2014 II kw. 2015
5 Wyposażenie ruchome IV kw. 2014 II kw. 2015

 

1. ELEMENTY OBJĘTE OCHRONĄ KONSERWATORA ZABYTKÓW:

1) Polichromie sklepienia i ścian wieży więziennej (III piętro) skrzydła południowego Zamku Książąt Pomorskich: Temat polichromii: „Wyobrażenie aniołów, ornament architektoniczny”, czas powstania 1574 r., styl: renesans; technika: tempera na tynku; autor: prawdopodobnie Krzysztof Schreiber; wymiary Sali: 4,95mx 5,20m Dekoracja powstała w czasie renesansowej rozbudowy zamku, której dokonano w latach 1569-1575, za czasów Książąt Barnima IX i Jana Fryderyka. W okresie odbudowy zamku z powojennych zniszczeń polichromia została odsłonięta z pod warstwy przemalowań. Malowidło pomieszczenia poddano konserwacji pod koniec lat 70-tych, a następnie w 1981 r. Obecnie dekoracja malarska zdobi wnętrze niewielkiego pomieszczenia wieży więziennej. Komnatę zbudowano na planie zbliżonym do kwadratu, które przykryto sklepieniem podobnym do krzyżowego. Głównym motywem dekoracji jest przedstawienie lecących aniołów, w ujęciu autentycznym. Forma malarska i kolorystyka posiada charakterystyczną dla renesansu stylistykę i kolory (czerwono – żółte, ciepłe), które charakteryzują ten region. Komnata ozdobiona polichromiami w realizacji nowej koncepcji zostanie udostępniona osobom zwiedzającym, zainteresowanym historią miasta Szczecina. W tym celu podczas realizacji II i III etapu inwestycji pomieszczenie to zostanie kompleksowo odrestaurowane w duchu epoki w odniesieniu do mebli, podłóg, wyposażenia przez specjalistów pod czujnym okiem służb konserwatorskich. Pomieszczenie dodatkowo będzie wyposażone w odpowiednie urządzania wentylacyjne i klimatyzacyjne zapewniające stałą temperaturę oraz właściwą wilgotność powietrza. Dodatkowo wnętrze będzie odpowiednio monitorowane celem zapobieżenia aktom wandalizmu.

2) Mur ściana tylna oficyny na posesji Panieńska 17: Podczas prac budowlanych prowadzonych pod poziomem tarasu zamkowego przy wschodniej ścianie Zamku (planowane pomieszczenia bloku toalet) został odkopany fragment muru, który stanowił tylną (zachodnią) ścianę oficyny (spichlerza), która stanowiła zabudowę zamykającą parcelę i posesję przy ul. Panieńskiej 17. Zabudowa działki została zniszczona w czasie ostatniej wojny, a następnie zasypana gruzem pochodzącym z rozbiórki ruin Starego Miasta. Inwentaryzacja kształtu i położenia reliktu potwierdza informację zawartą w materiałach archiwalnych dotyczących kształtu działki i układów budynków. Ściana ta przylegała do muru zamku (odstęp pomiędzy ścianą zamku, a ścianą oficyny wynosiło około 25 cm do 50 cm). Ściana ta w swojej najstarszej części zbliżona jest w sposobie wykonania i użytym materiale do sąsiedniej ściany skrzydła zamku. Dowodziłoby to zbliżonego w czasie okresu powstania obu murów (rok 1551 po pożarze średniowiecznego zamku). Podczas ratunkowych badań architektonicznych reliktu stwierdzono następujące rozwarstwienia chronologiczne: Faza I Budowa oficyny po 1552 roku lecz nie później niż pierwsza połowa XVII w. Faza II Przekształcenie nowożytne, zmiana poziomów użytkowych stropów. Faza III Przekształcenie dokonane w XIX/XX wieku. Doklejenie kolejnej warstwy lica, przekucie bruzd pod instalacje i kanały itp. Ze względów historycznych, konserwatorskich podjęto się wprowadzenia zmian do projektu mających na celu zachowanie odsłoniętego muru i wkomponowanie go w nowoprojektowany obiekt. Ściana zostanie rozebrana do momentu wyeksponowania jej najstarszego ceglanego lica. Uzupełniona w części ceglanej i spoinowaniu na wzór oryginału. Wyeksponowane zostaną miejsca dawnych zniszczonych pilastrów oraz widoczny poziom odsadzki najstarszego stropu oficyny.